portal-art
                                                                        Anregungen und Rückfragen an webmaster


mit  portal-art wird eine Präsentationsplattform für Künstler/-innen aller Richtung geschaffen.
planungsgruppe kommunikation       Gabelsbergerstr. 52 Rgb.         D-80333 München

Fax   +49 (0) 89-54 21 29 51                                                   mail:  planungsgruppe